5. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij expliciet anders aangegeven, wordt de content op deze website verstrekt «as is» en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

Hoewel Sogeti alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de content van deze website betrouwbaar is, garandeert Sogeti niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke. Daarnaast garandeert Sogeti niet dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke doel of up-to-date is.

Sogeti geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie of materialen.

Sogeti behoudt zich het recht voor de content op deze website op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.

De content op deze website vormt geen uitbreiding of aanpassing van uw contractuele relatie met Sogeti, inclusief een op grond daarvan van toepassing zijnde garantie.

Sogeti is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het niet beschikbaar zijn voor gebruik van of het vertrouwen in de content van deze website of een gelinkte website.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Sogeti voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van, het niet beschikbaar zijn voor gebruik van of het vertrouwen in de content van deze website of een gelinkte website niet meer bedragen dan EUR 1.000 (één duizend euro).