Sogeti Blog Cloud Cultuur

Cloud in de praktijk: Cultuur en digitale vernieuwing

In een serie blogs beschrijven we de uitdagingen waarmee verschillende bedrijven te maken krijgen bij hun digitale transformatie. Wat zijn de lessons learned en inzichten en hoe kun jij deze kennis inzetten om de modernisering van IT bij jouw organisatie te versnellen?

Het onderwerp van deze blog is: Cultuur en digitale vernieuwing. Lees snel verder!

Digitalisering en de ambitie om te groeien naar een datagedreven organisatie worden vaak gekoppeld aan discussies over de Cloud strategie. Opmerkelijk genoeg is deze ogenschijnlijke technische discussie al enige tijd een agendapunt bij het hoogste management. Ondanks het gegeven dat meerdere StartUps in de afgelopen 10 jaar het tot de Quote 500 hebben gebracht, blijken bestaande organisaties moeite te hebben om digitaal te vernieuwen.

Cultuur

Het wordt vaak genoemd. Cultuur is één van de grootste uitdagingen bij verdergaande vernieuwing van IT. Een goede benadering om meer grip en inzicht te krijgen in dit aspect, kan zijn door onderscheidt te maken in groepen en niet alle medewerkers eenzelfde cultuuromslag te laten maken. Anderzijds moet voorkomen worden dat bepaalde rollen/functies niet worden meegenomen.

Ook de cultuuromslag kent aspecten die een grotere of minder grote rol spelen. Een kleine opsomming van voorbeelden met veel impact:

Management

De omvorming naar een nieuwe meer flexibele, schaalbare en stuurbare IT is een uitdaging. Het combineren van traditionele methoden en moderne methoden is moeilijk en omslachtig. Overweeg nadrukkelijk het tijdelijk, alleen in de overgangsfase, toepassen van twee afzonderlijke ITSM-processen. Maak daarbij onderscheid tussen de bestaande, traditionele IT en de meer agile IT. De verantwoordelijkheid van beide processen/proces-flows dient wel bij dezelfde manager(s) te blijven. Participatie van medewerkers en teams in de nieuwe Agile werkwijze is niet vrijblijvend, en betekent voor hen meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid.

Architecten

De nieuwe agile werkwijze, vooral met DevOps-teams, resulteert in het ontwerpen en bouwen van nieuwe oplossingen binnen de betreffende teams. Dit in tegenstelling tot een meer traditionele werkwijze, waarbij architectuur centraal door een domein- of afdelingsarchitect wordt uitgewerkt. Deze verplaatsing, en mogelijk versnippering van de architectenrol, dwingt tot het nadenken of de rol en bijdrage en verantwoordelijkheid van Enterprise architecten en architecten die verantwoordelijk zijn voor een groter domein, dient te veranderen. In de praktijk zien we dat zij de aandacht meer gaan richten op het definiëren en onderhouden van duidelijke passende richtlijnen (Guiding Principles). Het ontbreken van deze richtlijnen en een gecentraliseerde focus op de detail uitwerking van architectuur heeft een ongewenst effect. Architectuurplaten worden complexer, processen vergen meer doorlooptijd, de diversiteit groeit en daarmee de kostprijs. Het is van belang dat de Enterprise en Domein architect een meer richtinggevende, controlerende en begeleidende invulling geeft aan de eigen rol. Het opbouwen van kennis over moderne technologie (o.a. Cloud) is daarbij essentieel om de operationele uitdagingen te doorgronden en richting te geven.

DevOps-teams en agile-teams

Daar waar de bovenstaande twee aspecten niet goed zijn ingeregeld zien we in de praktijk dat er onvoldoende rendement wordt gehaald uit DevOps-teams. Synergie tussen de teams ontbreekt, teamleden klagen over de oude IT processen en de IT-verbeteringen en versnelling die wordt behaald blijkt niet of nauwelijks schaalbaar binnen de organisatie.

Het is essentieel dat DevOps-teams met elkaar de synergie opzoeken. Dat wil zeggen met elkaar vaststellen welke richtlijnen (guiding principles) ontbreken of anders moeten en dat samen met de architecten vaststellen. Synergie betekent ook elkaar opzoeken en onderling hergebruik maken kennis, componenten en templates om met elkaar en als team zo efficiënt mogelijk meerwaarde te leveren aan de organisatie.

Juridische zaken & inkoop

Met de introductie van GDPR en het consumeren van PaaS en SaaS diensten, vanaf meerdere platformen, is de noodzaak toegenomen dat ook Juridische zaken meer inhoudelijk betrokken is gedurende het gehele ontwikkelproces. Daarmee wordt voorkomen dat in een late fase alsnog vertraging ontstaat of keuzes moeten worden herzien. Dit vraagt wel van zowel de Juristen/Legal-experts als van de DevOps-teams de wil en tijd om elkaar op te zoeken.

Een min of meer vergelijkbare situatie doet zich bij Inkoop voor. Vroegtijdige afstemming maakt het mogelijk om synergie op inkoop vroegtijdig te signaleren en te initiëren. Een bijkomend thema in deze afstemming, tussen Inkoop en DevOps-teams, is de inschatting van benodigde schaalbaarheid en de impact daarvan op te maken inrichtingskeuzes en prijsmodellen. Schaalbaarheid kan betekenen dat er snel afgeschaald moet worden, de vraag is dan of de gekozen prijsmodellen de vrijheid geven om kosten direct terug te dringen in dergelijke situaties.

Digitalisering vraagt organisatiefocus

Zonder uitputtend te zijn geweest in deze blog, heb ik met een aantal onderwerpen proberen duidelijk te maken dat Digitalisering niet alleen om techniek gaat. Zeker als we vanaf de tekentafel opnieuw ontwerpen en met Cloud-technologie gaan bouwen, lijken de mogelijkheden niet de beperkende factor. Oorspronkelijke StartUps, zoals Adyen, FaceBook en SalesForce tonen dat aan. Voor bestaande bedrijven is de bestaande organisatie een aandachtspunt. Cultuur, vasthouden aan bestaande processen, gebrek aan samenwerking en het ontbreken van het inzicht dat digitalisering ook de niet-technische rollen en functies raakt verdient meer aandacht en focus om daadwerkelijk succesvol te digitaliseren.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe Sogeti jou kan helpen bij de digitale transformatie van jouw organisatie? Neem dan contact op of lees verder over de services die we je kunnen bieden.

Onze services  Expertise aanvragen 

Kan ik je helpen?

Sinds 2012 is Johan Flikweert in zijn rol als SME bij Sogeti betrokken bij de Cloud-reis van Nederlandse bedrijven. Hij ziet dat bij veel bedrijven vergelijkbare uitdagingen naar voren komen en deelt de ervaringen en inzichten graag door middel van zijn blogs.

Meer blogs uit deze serie: