Ketentesten SAFe

Organisatie van de Ketentest binnen SAFe ®

Hoe ziet de organisatie van de Ketentest eruit?

Jan Santegoets is Regisseur Ketenkwaliteit en neemt je graag mee in zijn tweede artikel in de serie over Ketentesten binnen SAFe. Waar hij in zijn vorige artikel al zijn definitie neerzette, duikt hij vandaag in de organisatie van de Ketentest. Lees er alles over of ga direct naar onze Test-services!

Naar Test-services

Mijn naam is Jan Santegoets. Ik ben Regisseur Ketenkwaliteit en in mijn vorige artikel heb ik een introductie gegeven rondom de integratie van Ketenkwaliteit in een SAFe ® omgeving en heb ik mijn definitie verteld. In dit artikel vertel ik over de organisatie van de Ketentest: De eerste stap naar integratie! Uitgangspunt hierbij is dat de Business Owner (BO) de waarde van de Ketentest ziet en onderschrijft.

Virtueel team van Test Experts

Met het mandaat van de BO kan een virtueel team, aangestuurd vanuit het System team, bestaande uit de test experts van de teams in de ART (of overstijgend) aan de slag.

ART - Agile Release Train

Vereenvoudigde weergave van een ART

Deze grote sprong in een oplossingsrichting verdient enige uitleg: 

Als regisseur Ketenkwaliteit ben ik lid van het System Team en vanuit die rol ben ik ondersteunend aan de Agile Release Train (ART). Vanuit het System Team ben ik, in de rol van Product Owner (PO), verantwoordelijk voor de Team overstijgende keten. In die rol onderhoud ik de contacten met de stakeholders, waaronder de belangrijke Business Owner(s). 

Op basis van de organisatiebehoefte organiseer ik de ketentest op een identieke wijze als de individuele teams doen (hierover later meer), echter zonder fysiek team! Voor de voorbereiding en uitvoer van de ketentest maak ik namelijk gebruik van de testspecialisten uit de individuele teams. Ik heb daarmee als het ware een virtueel team ter beschikking, dat kan worden op- en afgeschaald al naar gelang de behoefte van de organisatie. De wijze waarop dit gebeurt, beschrijf ik eveneens later. De enige uitzondering hierop vormt de Test Automatiserings-expert (TA). Deze specialist is ondergebracht in het System Team en houdt zich bezig met automatisering van de ketentest en ondersteuning van de ART-teamleden op het gebied van TA.

Aan de ene kant geeft dit virtuele team een bepaalde mate van flexibiliteit, doordat je meebeweegt op de golf

Golfbeweging klantbehoefte

van de behoefte. Aan de andere kant levert dit efficiency-voordeel op, omdat de kennis en vaardigheden van de beschikbare testexperts worden gecombineerd en ingezet op dit overstijgende doel. Er hoeft veel minder effort te worden gestoken in kennisoverdracht en -opbouw, omdat deze al aanwezig is en kan worden gedeeld. 
Ten slotte geeft het voor de specialisten ook overstijgende focus op het eindresultaat waarmee de volledige waarde voor de Business kan worden behaald. Zij zien niet alleen kleine onderdelen die vanuit het eigen team worden geleverd, maar nu ook het grotere geheel en kunnen die expertise weer gebruiken binnen het eigen team, waardoor de teams nog beter op elkaar kunnen aansluiten.

Rol Regisseur Ketenkwaliteit (RKK)

Als regisseur ben ik organisatorisch ondergebracht in het System Team. Daarbinnen heb ik de rol van PO voor de keten. Afhankelijk van de hoeveelheid werk ben ik tevens de Scrum Master (SM) van het System Team en organiseer ik vanuit beide rollen niet alleen de keten, maar op een identieke wijze ook de overige werkzaamheden van het System Team. 

Dit zijn ART ondersteunende en vaak team overstijgende activiteiten, zoals het maken van ART-rapportages en bijvoorbeeld ook een onderzoek naar een mogelijke overgang naar DevOps. De andere leden van het System Team houden zich hier inhoudelijk mee bezig. Ik zorg voor de registratie en organiseer de standaard activiteiten als refinement en sprint planning. Wij bespreken wekelijks binnen het team de voortgang van deze activiteiten. Dit gebeurt met de vaste teamleden: Release Train Engineer (RTE), System Architect en de afgevaardigde vanuit Beheer. De rol van SM wordt in drukke tijden overgenomen door de RTE. 

Hieronder is grafisch weergegeven op welke wijze ik als Regisseur Ketenkwaliteit verweven ben binnen de SAFe ® organisatie.

Integratierol ART

De meeste onderdelen uit dit schema beschrijf ik in het volgende artikel in deze reeks. Ik licht hieronder al wel vast een tipje van de sluier op rondom de ART Sync en de Scrum of Scrum (SoS). 

  • ART Sync: Wekelijks vindt er een overleg plaats waarbinnen het ART-beleid en de ontwikkelingen worden besproken. Behalve de uitvoerende teamleden zijn hier alle overige rollen betrokken die inhoud en sturing geven aan de ART, inclusief disciplines buiten de ART met een belangrijke rol binnen de integrale waardevermeerdering voor de Business.
  • SoS: Daarnaast en qua frequentie één tot tweemaal per week komen de RTE, de System Architect en de SM’s bijeen om over de voortgang en mogelijke impediments te praten. In de praktijk gaat de RTE vaak namens het System Team hiernaar toe en geef ik hem de benodigde informatie hiervoor.

Meer informatie?

Voor de overige onderdelen moet je nog even wachten op mijn volgende artikel! Daarin beschrijf ik de volledige integratie van de Ketentest in het SAFe ® model. Bel of mail mij gerust om hier samen rustig over te praten en ervaringen te delen, of bekijk direct onze test services.

Naar Test-services

Kan ik je helpen?