Root Cause Analysis van Defects

Sogeti Blue header

Voorkom imagoschade en/of verlies van klanten

Sogeti brengt voor met de Root Cause Analysis van Defects (RCA-D) de verbetermogelijkheden in kaart. Van het ICT-voortbrengingsproces, risicogebieden, defacts tot een improvement backlog.

Aanvragen RCA-D

Inzicht in probleemgebieden en defacts

Je bent je er van bewust dat de kwaliteit, kosten en efficiëntie van het ICT-voortbrengingsproces kunnen worden verbeterd. Vaak worden onvolkomenheden en afwijkingen pas in een la(a)t(er) stadium gevonden, waardoor er voor uw organisatie veel tijd en geld gaat zitten in het oplossen hiervan, het zogenoemde ‘fixen van defects’. Bovendien ontstaan hier risico’s in de dienstverlening naar uw klanten, of imagoschade en/of verlies van klanten.

Sogeti voert een RCA-D uit om een goede indruk te krijgen van:

 • De aanwezige probleemgebieden in het ICT-voortbrengingsproces met als leidraad
  • Waar worden de defects gevonden?
  • Waar worden de defects geïntroduceerd?
 • De omvang van de betreffende probleemgebieden.
 • Het identificeren van de mogelijke verbeteringen op de korte en langere termijn.
 • De haalbaarheid, kosten en baten van de mogelijke verbetermaatregelen.

De laatste 2 aspecten geven expliciet inzicht in de kostenvoordelen die het eerder oplossen van fouten met zich meebrengt en vormen de business case voor het vervolg waarin de daadwerkelijke opbrengsten gerealiseerd worden.

Opdracht

Sogeti brengt voor jou door middel van een Root Cause Analysis van Defects (RCA-D) de verbetermogelijkheden in kaart. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een vooronderzoek: Sogeti voert een intake uit op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze opdracht succesvol uit te voeren.
 • Een defect analyse: Sogeti voert een defect analyse uit op basis van de geregistreerde bevindingen en productieverstoringen. Resultaat hiervan is inzicht in de herkomst van bevindingen en productieverstoringen en potentiële besparingen.
 • Een improvement backlog: Op basis van de resultaten uit de defect analyse organiseert Sogeti een workshop met de bij het ICT-voortbrengingsproces betrokken stakeholders. Deze workshop is de input voor het improvement backlog (IBL) dat Sogeti opstelt met daarin de belangrijkste verbeteringen.

Bovenstaande activiteiten hebben tot doel daar verbeteringen door te voeren waar het ICT-voortbrengingsproces effectiever en (kosten)efficiënter kan verlopen. Het advies dat Sogeti op basis van het bovenstaande uitbrengt, omvat dan ook:

 • Een overzicht van de belangrijkste knelpunten/verbeterpunten binnen het ICT-voortbrengingsproces.
 • De Business Case voor de implementatie van verbetervoorstellen (financiële onderbouwing). Deze bevat enerzijds de potentiële kostenvoordelen die uw organisatie in optimale vorm en anderzijds realistisch gezien kan behalen.
 • Een bondig verbeterplan inclusief improvement backlog (IBL).

Dit betreft een stappenplan met diverse verbeteracties waarin Sogeti nadrukkelijk kiest voor het doorvoeren van korte termijn verbeteringen (quick wins) en lange termijn verbeteringen. De keuze hiervoor heeft in de praktijk bewezen de snelste manier te zijn om tot succes te komen en aandacht te houden voor de verbeteringen. Tijdens het daadwerkelijke verbetertraject ligt hiermee een sterke focus op een overzichtelijk aantal verbeteringen en wordt met regelmaat succes geboekt wat een breed commitment sterk ondersteunt. In het advies wordt de eerste korte termijn verbeteractie (quick win) concreet uitgewerkt.

Activiteiten

Sogeti hanteert voor de RCA-D een aanpak die bestaat uit de volgende stappen:

1. Een vooronderzoek.
Sogeti voert een intake uit op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze opdracht succesvol uit te voeren. Dit vooronderzoek omvat een globale analyse van de bevindingenadministratie om vast te stellen of de voor de analyse benodigde data in de administratie aanwezigen volledig is en van afdoende kwaliteit.

Indien dit niet het geval is, onderneemt Sogeti acties om alsnog te komen tot een geschikte uitgangssituatie:

 • Het aanpassen en verrijken van de benodigde data omtrent bevindingen door middel van het opstellen en verspreiden van datasheets naar en interviews met de verschillende betrokken rollen/disciplines binnen de diverse fases van het ICT-voortbrengingsproces.
 • Het analyseren van de verschillen uit de datasheets.
 • Review en afstemming van de resultaten.
 • Een tweede analyse om de vernieuwde uitgangssituatie te bepalen.

2. Een defect analyse.
Sogeti voert een defect analyse uit op basis van de geregistreerde bevindingen en productieverstoringen. Resultaat hiervan is inzicht in de herkomst van bevindingen en productieverstoringen.
Tijdens deze analyse worden de volgende vragen beantwoord:

 • Waar worden belangrijke bevindingen gevonden, waar hebben deze bevindingen hun oorsprong en waar hadden ze gevonden moeten worden?
 • Wat is de ontstaansoorzaak van deze bevindingen?
 • Welke onnodige kosten zijn hiermee gemoeid?
 • Wat zijn de belangrijkste verbeteringen die op korte termijn en op langere termijn kunnen worden gerealiseerd?

3. Een bondig verbeterplan (improvement backlog).
Op basis van de resultaten uit de defect analyse organiseert Sogeti een workshop met de bij het ICT-voortbrengingsproces betrokken stakeholders. Tijdens deze workshop wordt een improvement backlog opgesteld (IBL) met daarin de belangrijkste verbeteringen.

Deze workshop is bestemd voor de diverse sleutelrollen binnen het ICT-voortbrengingsproces, zoals de Projectmanager, Testverantwoordelijke, Teamleider Testen, Teamleider Ontwikkeling, Teamleider Functioneel Beheer, Requirements Analisten, et cetera.
Doel van de workshop is het verkrijgen van extra informatie over de geselecteerde projecten (en testtrajecten) en de bevindingen die daarin gedaan zijn, en over de verbetermogelijkheden. Tevens heeft de workshop als doel het draagvlak te borgen voor de voorgestelde verbeteringen.


Sogeti stelt vervolgens een adviesrapport op. Dit rapport maakt inzichtelijk waar in het voortbrengingsproces uw organisatie het meest kan besparen en het best kan investeren om zowel op de korte als op de langere termijn besparingen te behalen.

Producten

Als resultaat van deze RCA-D levert Sogeti de volgende producten op:

 • Een adviesrapport met:
  • Inzicht in de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van het ICT-voortbrengingsproces op basis van de gegevens in de bevindingenadministratie(s).
  • De te behalen kostenbesparingen, zowel in optimale vorm als realistisch beschouwd.
  • Een overzicht van de belangrijkste knelpunten/verbeterpunten binnen het ICT-voortbrengingsproces.
 • Een improvement backlog (IBL) met de overige verbetervoorstellen voor zowel de korte als de langere termijn.
 • Een concrete uitwerking van en een stappenplan voor de eerste verbetermaatregel op de korte termijn (quick win), voor de eerste 3 maanden, inclusief mijlpalen ten behoeve van de implementatie van de eerste verbetermaatregel. De te nemen stappen zijn gedefinieerd in overleg met de Opdrachtgever.

Planning

De werkzaamheden kennen een doorlooptijd van maximaal 5 werkweken en worden uitgevoerd in onderling overleg. Na ontvangst van de door jou getekende aanbieding, nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek met de beoogde Consultant. Tijdens dit gesprek worden de vervolgafspraken gemaakt met betrekking tot de startdatum en de doorlooptijd van de RCA-D.

Voordelen

 • Root Cause Analysis van Defects (RCA-D) hanteert een integrale benadering: het gehele ICT-voortbrengingsproces wordt beschouwd.
 • Een helder inzicht is verkregen in mogelijke verbeteringen en de prioriteit van de te nemen verbetermaatregelen, voorzien van een kwantitatieve onderbouwing ten behoeve van een positieve business case.
 • Een stuurmiddel is verstrekt dat duidelijk richting geeft aan de investeringen om te verbeteren.
 • Breed commitment voor het doorvoeren van verbetermaatregelen - en derhalve het reduceren van onnodig gemaakte kosten - bij de diverse stakeholders van het ICT-voortbrengingsproces doordat eenieder nauw bij de RCA-D betrokken wordt.

RCA-D services aanvragen

Kan ik je helpen?