TPI NEXT implementatie

Sogeti Blue header

Concretiseer verbetering van het testproces

De praktische implementatie van de verbetersuggesties uit een TPI NEXT® assessment worden stapsgewijs uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Aanvragen TPI NEXT implementatie

Praktische implementatie van de verbetersuggesties

Deze service bestaat uit de praktische implementatie van de verbetersuggesties uit een TPI NEXT® assessment. De implementatie start met het vaststellen van de aanpak van het verandertraject specifiek gericht op de betreffende organisatie of het betreffende project en is daarbij maatwerk. De verbetersuggesties worden vervolgens stapsgewijs uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Business case

De doorlooptijd van het uitvoeren van een TPI NEXT® implementatie is afhankelijk van de in het implementatieplan opgenomen planning. Deze service levert een besparing op ten opzichte van de kosten van het inhuren van een expert, doordat de diverse activiteiten op basis van een fixed price worden uitgevoerd, waardoor kosten voortvloeiend uit inactieve uren worden voorkomen.

Activiteiten

Tijdens het uitvoeren van de TPI NEXT® implementatie worden, afhankelijk van de complexiteit en de rol van Sogeti, de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Opdracht bespreking / bepalen rol Sogeti: faciliterend of coördinerend
 

Faciliterend

Coördinerend

Kenmerken

 • Projectleiding ligt bij de klant / opdrachtgever
 • Gericht op kennisoverdracht naar de klant-organisatie
 • Betrokkenheid organisatie (trekkersrol!) is groot
 • Afhankelijkheid van beschikbare capaciteit en kwaliteit vanuit de klant-organisatie
 • Projectleiding ligt zowel bij Sogeti als bij de klant
 • Inhoudelijk projectleider of -manager
 • Optioneel: Opdeling in trajecten met eigen verantwoordelijke leiders (Coördinator krijgt dan de rol van Programma manager)

Taken

 • Ondersteunen opstellen implementatieplan
 • Coachen en adviseren van het implementatieteam
 • Rapporteren over status en voortgang
 • Evalueren
 • Opstellen implementatieplan
 • Bewaken van status en voortgang
 • Uitvoering traject versus implementatieplan
 • Samenhang tussen verschillende verbetertrajecten
 •  (mede) Leiding en sturing van het veranderingsproces
 • Afstemmen conceptversie implementatieplan met opdrachtgever
 • Opstellen implementatieplan
 • Presenteren van implementatie aanpak
 • Uitvoeren implementatie
 • Opstellen en bespreken eindrapport van de implementatie op basis van het implementatieplan
 • Presenteren van (tussentijdse) resultaten

Producten

De TPI NEXT® implementatie resulteert in de volgende (tussen)producten, afhankelijk van de rol van Sogeti:

 • Implementatieplan, inclusief resourceplanning
 • Planning en begroting
 • Templates, werkinstructies
 • Tussenrapportages om de organisatie te informeren over de voortgang en de resultaten (op basis van indicatoren)
 • Risicomatrix met maatregelen
 • Verbeterd testproces
 • Eindpresentatie
 • Eindrapport

Planning

De uitvoering van het verbetertraject vindt plaats aan de hand van de in het implementatieplan opgenomen planning.

Voordelen

 • De prijs is gebaseerd op het resultaat
 • Het resultaat bevat ondersteuning aan concrete verbetering van het testproces
 • Sogeti neemt het risico van inactieve uren (leegloop)

Aanvragen TPI NEXT implementatie

Kan ik je helpen?