Dataprivacy: geen belemmeringen maar kansen voor impact met data

Dataprivacy

In deze tijd stellen wet- en regelgeving strenge eisen aan data-beheer en zorg voor dataprivacy.

Denk bijvoorbeeld aan het afschermen van klantgegevens voor derden. Vaak zien organisaties dit als belemmerend voor het werken met data: het is lastig in te richten, werkt beperkend in het gebruik van data en de meerwaarde van data zou wegvallen. Volgens mij hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Het is weliswaar een feit dat er soms strenge eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid en het gebruik van data, maar aan de andere kant biedt deze afkadering ook kansen op het creëren van impact met data.

Positief imago in omgaan met data

Zo kan bijvoorbeeld gesteld worden dat als men data goed beheert en afschermt voor oneigenlijk gebruik, dit een soort van  ‘reclame effect’ kan opleveren: de organisatie die op ethische wijze omgaat met haar data en dit ook communiceert naar haar afnemers en klanten krijgt een positief imago in de markt. Data is immers het nieuwe goud en deze waardevolle grondstof dient dan ook als zodanig op veilige en ethische wijze te worden beheerd. Het positieve marktimago biedt –mits (h)erkend in de markt- kansen op concurrentiële slagkracht en een positief organisatie-imago met alle voordelen die daarbij horen.

Effectief gebruik van data

Een ander aspect van het afschermen van data voor oneigenlijk gebruik is het feit dat data wordt gebruikt voor het oorspronkelijke doel. Focus en gerichte sturing zorgen voor data-effectiviteit waardoor doelen sneller bereikt kunnen worden. Dataprivacy is dan geen belemmerende factor, maar eerder een versneller (zeker omdat projecten met een ‘compliancy-element’ hoger op de veranderkalenders komen te staan). Wel moet hierbij geborgd worden dat het gebruik van de data voor andere doeleinden niet uit het oog verloren mag worden. Immers een goede datahuishouding maakt –binnen de privacykaders- optimaal gebruik van de data.

Data voor klantenbinding

Tot slot biedt dataprivacy de kans om klanten aan een organisatie te binden. Klanten verwachten dat organisaties hun gegevens goed beheren. Klanten zien die gegevens als hun persoonlijke eigendom, terwijl organisaties zich ook eigenaar voelen. Dit kan een spanningsveld in eigenaarschap van data opleveren. Of de organisatie nu eigenaar is of de data in bruikleen hebben, feit blijft dat zowel zij als de klanten gebaat zijn bij een goed beheer en het respecteren van de dataprivacy. Zichtbaar goed beheer van data leidt tot meer vertrouwen van de klant in de organisatie. En vertrouwen is één van de belangrijkste elementen van klantenbinding en maakt dat klanten eerder geneigd zijn meer data met de organisatie te delen.

Kortom, kansen te over om juist met dataprivacy meer impact met data - mits goed gereguleerd en beheerd -  te maken.

Meer weten over dataprivacy?

Neem voor meer informatie over onderwerpen als privacy, master datamanagement en een strategische data-aanpak contact met ons op via onderstaande gegevens.
Bent u benieuwd naar de laatste stand van wet- en regelgeving, de rol van technologie en de impact op de organisatie van dataprivacy? Kom dan naar het event 'Data-driven: Kansen pakken met dataprivacy.’ op 15 september.