Hoe slim maakt de nieuwe meter de energiesector?

Nederland staat aan de vooravond van de grootschalige uitrol van de slimme meter. Uit deze slimme meter zullen enorme hoeveelheden data beschikbaar komen.

Inzicht in verbruik 

Met deze data uit de slimme meter komt inzicht in het particuliere energieverbruik beschikbaar. Dit kan als basis voor nieuwe producten en dienstverlening gaan dienen. Het is de belofte van het fenomeen Big Data dat deze data leidt tot (nieuwe) business value.

Inzicht in energieverbruik leidt tot beter begrip van de individuele klant waardoor de dienstverlening richting deze klant kan worden verbeterd en uitgebreid. Daarnaast biedt de data van meterstanden mogelijkheden om met behulp van smart analytics te werken aan predictive asset maintenance en de energievraag beter te kunnen voorspellen.

Business Value

De verwachting is dat netwerkbedrijven werk gaan maken van het combineren van de meetgegevens (Big Data) en de overige interne en externe databronnen (Small Data). Big Data is momenteel alom aanwezig, want de bronnen zijn eindeloos: foto’s middels smart phones, tweets, social sites, slimme meters, basisregistraties etc. 

Het managen van deze bronnen is voor utility bedrijven belangrijk omdat het leidt tot strategische business value op het gebied van:

 • Customer intimacy
 • Smart grid
 • Predictive maintenance (voorspellen van het noodzakelijke onderhoud)
 • Integrale ketenbrede dienstverlening
 • Risico management
 • Concurrentie voordeel
 • Business performance

De slimme meter levert (grote) hoeveelheden data aan, die het in bovenstaande aandachtsgebieden mogelijk maakt om efficiëncy slagen te maken. Dit effect wordt alleen maar groter als de meetgegevens succesvol kunnen worden gecombineerd met de overige interne databronnen (Small Data). Omdat de mogelijkheden voor smart analytics gaan ontstaan worden de meetdata (Big Data) langs deze weg ook de Smart Data.

Big Data & Analytics resulteert in business value afkomstig van de smart meter data. Door de smart analytics functie kunnen diverse businessdoelen worden gefaciliteerd. Met name het assetmanagement heeft baat bij een analytics functie, omdat dan het preventief onderhoud kan worden voorspeld en daardoor beter worden gemanaged. Ook de customer service/operations plukt de vruchten van smart analytics, omdat hiermee betere en op maat gesneden dienstverlening aan de eindklant mogelijk wordt gemaakt. Eén en ander vergt dus wel een aanpak gebaseerd op een flexibele enterprise data architectuur om het potentieel van de smart data uit de slimme meter maximaal te benutten. Deze architectuur is niet complex maar vergt wel dat meerdere databronnen gecombineerd gaan worden. Soms kan dat door de versnippering van het datalandschap een uitdaging zijn. Aan de andere kant bieden moderne mogelijkheden van datamanagement en data architectuur kansen om de smart data effectief in te zetten.

Data driven energy companies

De gebieden waarop de analytics functie kan worden ingezet, zijn dan onder meer: assetmanagement, klantcommunicatie, asset beheer & -planning, datakwaliteitverbetering etc. Het aantal gebieden voor de smart analytics functie is bijna onbegrensd. Dit is te verklaren uit het feit dat utility organisaties bijna allemaal data driven companies zijn geworden of het willen worden. De standaard dienstverlening is voor netbeheerders gereguleerd en de zoektocht naar nieuwe dienstverlening en efficiency slagen zijn bijna allemaal gebaseerd op de mogelijkheden, die de aanwezige databronnen (Big & Small) bieden.

Om business doelen te realiseren moeten antwoorden komen op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe kunnen klanten hun individuele profiel vergelijken met andere profielen?
 • Hoe is het betalingsbedrag van klanten bezien vanuit het risico perspectief?
 • Hoe kan fraude en non-betaling het meest effectief worden opgespoord?
 • Hoe kunnen fouten in het smart grid netwerk het meest effectief worden gesignaleerd?
 • Welke assets presteren niet optimaal en vergen onderhoud of dienen vervangen te worden?
 • Hoe dienen databronnen gecombineerd te worden zodat de organisatie de beschikking krijgt over een ‘Smart Data’ bron waarop de analytics functie gebaseerd kan worden?

Binnen 2 weken: Big Data + Small Data = Smart Data

Op bovenstaande vragen kunnen Energie en Utilities organisaties met behulp van de Sogeti ‘Intelligent Solution Build’ methode snel een antwoord geven.

Deze aanpak mondt uit in een concreet plan van aanpak voor bijvoorbeeld de realisatie van uw Smart Data. Wilt u aan de slag met Smart Data die uw slimme meter genereert? Neem contact op met Ali Goullet van Sogeti Energy & Utilities via e-mail of bel hem via: T: +31 886 606 600.