Product Risico Analyse (PRA)

Product Risico Analyse (PRA)

Gefundeerd beslissen met inzichten productrisico's

Op basis van het inzicht in de productrisico’s neem je beslissingen in het vervolg van het (test)project. Deze service betreft de voorbereiding en uitvoering van een Product Risico Analyse (PRA), gebaseerd op TMAP®.

Aanvragen PRA

Product Risico Analyse in kaart


Op basis van het inzicht in de productrisico’s nemen stakeholders beslissingen in het vervolg van het (test)project. Is er bijvoorbeeld minder tijd voor testen dan gepland? Dan moet er op basis van de risico’s een beslissing genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan minder zwaar testen, dus meer risico’s accepteren. En welke risico’s accepteren we dan? 

Deze service betreft de voorbereiding en uitvoering van een Productrisico Analyse (PRA), gebaseerd op TMAP®. De definitie van een PRA luidt volgens TMAP® als volgt: 

“Een productrisicoanalyse is het analyseren van het te testen product met als doel dat de testmanager en de verschillende andere belanghebbenden tot een gezamenlijk beeld komen van wat de meer of minder risicovolle kenmerken en delen van het te testen product zijn, zodat de grondigheid van testen hieraan gerelateerd kan worden.”

Het relateren van de grondigheid van testen is expliciet geen onderdeel van de sessie zelf, maar onderdeel van het opstellen van een teststrategie in het Master Testplan (MTP).

De service bestaat uit het faciliteren van een PRA-sessie met alle stakeholders. De service start met het voorbereiden van de sessie specifiek gericht op het betreffende product en op de betreffende organisatie. Gezamenlijk wordt bepaald wie de deelnemers zijn en wordt voorbereidende informatie opgesteld voor de deelnemers. De sessie zelf wordt vervolgens gefaciliteerd. De resultaten worden ten slotte uitgewerkt in een PRA rapport.

Business Driven Testmanagement (BDTM) geeft invulling aan het vinden van een balans tussen resultaat en risico enerzijds en tijd en kosten anderzijds. Tijdens de groepsessie helpt de workshopmoderator de stakeholders van het project deze balans te vinden. Daartoe worden de risico’s in kaart gebracht aan de hand van een Productrisico Analyse (PRA).

Product Risico Analyse fasen

De PRA bestaat uit 3 fasen: Voorbereiding, Uitvoering en Rapportage. De volgende activiteiten voeren we hierbij uit:

1. Voorbereiding

We starten met een opdrachtbespreking. Tijdens deze bespreking bepalen we gezamenlijk:

 • Scope en doel. Wat is de testopdracht? Wat is het beschouwingsgebied van het testtraject/project? Is de PRA op het niveau van een MTP of een individuele testsoort?
 • Wie zijn de stakeholders van en deelnemers aan de PRA?
 • Wie vanuit de business kan inzicht geven in de schade bij falen en de gebruiksfrequentie (Projectleider, Functioneel Beheerders, key-user, opdrachtgever)?
 • Wie vanuit de IT leverancier kan inzicht geven in de faalkans (Projectleider, Architect, Ontwikkelaars, Beheerders)?
 • De organisatie van de PRA. Interviews vooraf (met welke stakeholders, wanneer); Gezamenlijke sessie (waar, wanneer).

Het bovenstaande leggen we vast in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak stemmen we met u af.

De voorbereiding bestaat verder uit:

 • Het maken van afspraken met de betrokkenen ten behoeve van informatievergaring.
 • Het verder vergaren en bestuderen van relevante documentatie. Bijvoorbeeld een Product Initiation Document (PID), een projectplan, een releaseplan, requirements, ontwerpen, acceptatiecriteria, een business case of een Master Testplan (MTP) van een vorige release.
 • De voorbereiding met betrekking tot de interviews en de gezamenlijks PRA-sessie.

2. Uitvoering

 • Het eerste deel bestaat uit 2 voorbereidende besprekingen. Met deze gesprekken bepalen we onder andere de eerste testdoelen om tijdens de groepssessie een goed startpunt te hebben.
 • Vervolgens organiseren we een groepssessie, waarbij de volgende stappen inzicht geven in de productrisico's:
  • Introductie met doelstelling en werkwijze PRA-sessie.
  • Bepalen testdoelen.
  • Bepalen relevante kenmerken per testdoel.
  • Per kenmerk de deelobjecten bepalen.
  • Risicotabel vullen per kenmerk: schade inschatting per testdoel en faalkans inschatting per deelobject. Dit leidt tot de risicoklasse per deelobject.
  • Totaaloverzicht met kenmerken/deelobjecten/risicoklassen.

Na afloop van de groepssessie is de basis voor de teststrategie gelegd.

3. Rapportage

We stellen een conceptrapport op met een totaaloverzicht van de risicoklasse per deelobject. Dit rapport stemmen we met de opdrachtgever af.
Na eventuele aanpassingen leveren we het definitieve rapport aan de opdrachtgever op.

Product Risico Analyse producten

De PRA resulteert in de volgende (tussen)producten:

 • Plan van Aanpak (inclusief opdrachtbeschrijving).
 • Eindrapport met de resultaten van de Productrisico Analyse.

Product Risico Analyse Planning

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijd is twee weken.

Voordelen

 • De uitkomst van de Productrisico Analyse (PRA) is een gefundeerd inzicht in de productrisico’s en biedt een uitstekende basis voor het ontwikkelen van een gedegen teststrategie.
 • Het inzicht in de productrisico's is gedragen door de betrokkenen en stakeholders van het testtraject/project.
 • De stakeholders van het project begrijpen elkaars belangen en beseffen dat zij samen aan het roer van het testproject staan.
 • Het is voor alle stakeholders duidelijk op welke Business Driven Testmanagement (BDTM)-aspecten (risico, resultaat, tijd en kosten) het testproject gestuurd moet worden én wat de consequenties hiervan zijn.
 • Sogeti biedt deze service tegen een vaste prijs en doorlooptijd aan en neemt het risico van inactieve uren op zich (leegloop).
 • Één van onze ervaren testexperts voert de opdracht uit conform de marktstandaard voor testen: TMAP®.

Aanvragen PRA

Kan ik je helpen?

Marco van Winsen Sogeti Head of Quality Engineering & Testing
Phone number: +31 886 606 600

Meer service informatie